Thay đổi port ssh mặc định trên máy chủ Linux

Mục đích tránh bị scan SSH để truy cập bất hợp pháp vào máy chủ linux của bạn

Cách làm như sau

Bạn có thể dễ dàng thay đổi Cổng SSH cho máy chủ Linux hoặc Unix của mình. Cổng ssh được xác định trong tệp sshd_config. Tệp này nằm ở vị trí /etc / ssh / sshd_config.

Cách thay đổi Cổng SSH cho Máy chủ Linux hoặc Unix

-Kết nối máy chủ qua SSH

– Xác định vị trí tệp sshd_config bằng cách gõ lệnh tìm.

$ find / -name "sshd_config" 2>/dev/null

Chỉnh sửa tệp máy chủ sshd và thay đổi tùy chọn port mới.

$ nano /etc/ssh/sshd_config

Tìm dòng Port 22 và set sang cổng mới , ví dụ muốn thay đổi thành cổng 2222 thì sẽ sửa lại là :

Port 2222
  • Nếu có dấu # ở trước thì bỏ dấu # đi để câu lệnh có hiệu lực

Lưu lại và đóng tệp

Lưu ý : nên tránh các cổng mặc định của máy chủ linux theo bảng sau

PortProtocolService
20tcpftp-data
21tcpftp server
22tcpssh server
23tcptelnet server
25tcpemail server
53tcp/udpDomain name server
69udptftp server
80tcpHTTP server
110tcp/udpPOP3 server
123tcp/udpNTP server
443tcpHTTPS server

Khởi động lại sshd service và tận hưởng thành quả

Gõ theo câu lệnh sau phù hợp với từng phiên bản linux

CentOS/RHEL/Fedora Linux:

$ sudo service sshd restart

OR if you are using CentOS/RHEL/Fedora Linux with systemd:

$ sudo systemctl restart sshd

OR if you are using Ubuntu/Debian/Mint Linux:

$ sudo service ssh restart

OR if you are using Ubuntu/Debian/Mint Linux with systemd:

$ sudo systemctl restart ssh

Or if you are using FreeBSD Unix, enter:

$ sudo service sshd restart

Kết luận

Qua bài viết này chúng ta biết cách thay đổi cổng SSH trên cả hệ thống giống Linux và Unix bao gồm tùy chọn dòng lệnh ssh để kết nối máy chủ. Cảm ơn đã theo dõi !

Bài viết được cập nhật vào June 7th, 2021 lúc 09:25 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *