Notes & Snipsets

#1. How to reset the post ID increment WordPress

Go to phpMyAdmin, make sure your that on my wp_posts and wp_postsmeta tables are only information about the 10 real posts IDs, from the mysite/wp-admin/export.php I exported all the posts (10 of them), then run the following SQL query on phpMyAdmin.

DELETE FROM wp_posts;

DELETE FROM wp_postmeta;

TRUNCATE TABLE wp_posts;

TRUNCATE TABLE wp_postmeta;

#2. Linux Command to unzip/extract a .tar.gz file

Type man tar for more information, but this command should do the trick:

tar -xvzf community_images.tar.gz

To explain a little further, tar collected all the files into one package, community_images.tar. The gzip program applied compression, hence the gz extension. So the command does a couple things:

  • f: this must be the last flag of the command, and the tar file must be immediately after. It tells tar the name and path of the compressed file.
  • z: tells tar to decompress the archive using gzip
  • x: tar can collect files or extract them. x does the latter.
  • v: makes tar talk a lot. Verbose output shows you all the files being extracted.

Extra :
tar -xvf <.tar file> or <.tar.xz file>
tar -xzvf <.tar.gz file>
tar -xjvf <.tar.bz2 file>

#3. How do I import an SQL file using the command line in MySQL?

I have a .sql file with an export from phpMyAdmin. I want to import it into a different server using the command line.

Try:
mysql -u username -p database_name < file.sql

Check MySQL Options.

Note-1: It is better to use the full path of the SQL file file.sql.

Note-2: Use -R and --triggers to keep the routines and triggers of original database. They are not copied by default.

Note-3 You may have to create the (empty) database from mysql if it doesn’t exist already and the exported SQL don’t contain CREATE DATABASE (exported with --no-create-db or -n option), before you can import it.

nếu chỉ xét riêng CPU với đa luồng thì sẽ xêm xêm ryzen 3600x-3700x đó bác, còn nếu xét về server thì vô vàn bác ạ vì 2CPU nó bị vướng ở kiểu RAM và khả năng liên kết giữa chúng. Ví dụ :
-dưới 64gb thì ECC ram chậm hơn ram thường
Trên 128gb thì chỉ REG ram mới sp
Trên 128gb muốn nhanh hơn ram 4 thì cần kiểu ram LRdimm
-Nhiều khe cắm PCI hơn để tăng khả năng mở rộng
-Không bị nát như các máy desktop sau 3 năm là thành đồng nát (có thể nhìn vào tấm gương của i5 3470, 4460.. là biết độ nát)
-khả năng liên kết các cpu ở 2 cấu hình riêng biệt
-có khả năng hỗ trợ NVdim ( nhưng giá chát sợ không mua nổi )
-đặc biệt với kiểu ram rdimm giá rẻ trên thị trường thì mặc định bác chơi game mà game đó CPU 2 ghánh thì tệ rồi do delay nên fps thấp lắm-Ngoài ra để có thể sử dụng ECC ram được thì bắt buộc phải sử dụng window server hoặc window 10 pro (N) for workstation, nếu không sử dụng nó thì ECC coi như không có


Tóm lại nếu bác cần 1 bộ máy treo tool các kiểu hãy chọn con này còn nếu muốn nhanh và tốc độ lớn thì hãy chọn đời mới, ngay cả 1 con ryzen 2200g thôi đã mượt mà vượt trội hơn nhiều .